Zorg

Kindcentrum De Marskramer heeft een uitgebreid zorgsysteem opgezet voor kinderen die extra zorg nodig hebben. De leerkrachten spelen hierin een heel belangrijke rol. Sommige van hen zijn gespecialiseerd, bijvoorbeeld in rekenen, taal of meer- en hoogbegaafdheid. 

Ook heeft De Marskramer een eigen schoolzorgteam, het zogenoemde SZT. Hierin zitten de interne begeleiders en de directeur van de school. Gezamenlijk zorgen zij voor de leerlingenzorg op ons kindcentrum. Zij voeren leerlingbesprekingen met leerkrachten, doen beleidsvoorstellen, bewaken het niveau van het kindcentrum en beheren het leerlingvolgsysteem. Ook ondersteunen zij de leerkrachten bij de extra begeleiding die zij kinderen geven. 

Meer- en hoogbegaafde leerlingen

IKC De Marskramer heeft structureel aandacht voor de (hoog) begaafde leerling. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zijn talenten optimaal kan ontplooien en houden daarbij het sociale aspect in het oog en kiezen we ervoor kinderen zo veel mogelijk in de eigen schoolomgeving te houden.

We gebruiken het signaleringsinstrument SIDI-Po om naast cijfermatige ontwikkeling een breder beeld van de kinderen te krijgen.

(Hoog) begaafde leerlingen krijgen de leerstof in een compacte vorm aangeboden. Dit betekent dat er tijd beschikbaar komt voor ander, uitdagender leerstof. Hiervoor gebruiken we de Levelwerkboxen. In deze boxen zit materiaal dat speciaal voor deze doelgroep is ontworpen en is de rode draad van groep 1 t/m 8.

De kinderen werken in de eigen groep met dit materiaal. Instructie en evaluatie is uiteraard belangrijk. Onze HB specialist houdt de ontwikkeling en het proces van deze leerlingen in de gaten.

In de groepen 1 en 2 worden kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong in een plusgroep wekelijks begeleid.

Naast structureel aandacht binnen de school is er ook de mogelijkheid om vanaf groep 6 deel te nemen aan de boven schoolse Plato klas. Kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 van verschillende kindcentra van Plateau volgen samen gedurende meerdere dagdelen per jaar onder schooltijd extra vakken.

Pestbeleid

Een veilige schoolomgeving is een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen. We 'voeden kinderen op' met de 7 gewoonten; we leren kinderen juiste keuzes maken en weerbaar te zijn. Op dit moment hebben we nog geen methode voor sociale veiligheid. We willen daar wel mee gaan werken om pesten zo effectief mogelijk tegen te gaan. Op dit moment houden we ons aan het pestprotocol (zie onder documenten), is er een coördinator pestbeleid (Lisette Andela) en een aanspreekpunt voor het melden van pestincidenten (Harald Wijnholds). Kern van ons pestprotocol is korte lijnen, direct in gesprek gaan, helder corrigeren en registreren in Esis (dossier).